مشاوره و فروش ۳۷۱۳۱۱۳۳ - ٠٥١ | ۲۶۲۹۳۵۰۵ - ۰٢۱ ۰٩٣٥٩١٩٩١٩١

پمپ های ضد انفجار                                                 Explosion Proof Pumps

 

این پمپ ها برای جلوگیری از ایجاد جرقه در محیط داخلی ( برای جلوگیری از انفجار مایع مورد پمپاژ ) و یا در محیط خارجی پمپ ( برای جلوگیری از انفجار ناشی از اتمسفر قابل انفجار در محیط بیرونی پمپ ) به صورت بهینه طراحی شده اند.

بنابراین تمام انواع پمپ ( انواع پمپ های گریز از مرکز و یا جابجایی مثبت) می توانند با این خاصیت ساخته شوند. الکتروموتورهای مورد استفاده در این پمپ ها نیز از نوع ضد انفجار انتخاب می گردند.

    
Go to top