مشاوره و فروش ۳۷۱۳۱۱۳۳ - ٠٥١ | ۲۶۲۹۳۵۰۵ - ۰٢۱ ۰٩٣٥٩١٩٩١٩١

تقریبا تمام مکانیزم های پمپهای پیشنهادی پمپیار دارای مدلهایی برای انتقال مواد با حرارت زیاد نیز می باشند. این تنوع باعث می شود تا برای بیشتر موارد انتقال مواد با خواص شیمیایی و ویسکوزیته های مختلف، پمپهایی در سبد محصولات پمپیار بیابید که وظایف مورد نظر را به بهترین وجه انجام دهند.

  • پمپ های گریز از مرکز Centrifugal Pumps

بیشتر پمپ های گریز از مرکز پیشنهادی پمپیار دارای مدلهایی برای انتقال مواد با درجه حرارت های بالا نیز می باشند.

  • لوب پمپ ها Rotary Lobe Pumps

لوب های پیشنهادی قادر هستند مواد با درجه حرارت های بالا و ویسکوزیته های کم یا زیاد را منتقل نمایند.

  • پمپ های تک مارپیچ (مونوپمپ) Progressive Cavity Pumps

این پمپ ها توانایی انتقال مواد داغ تا درجه حرارت زیر 200 oC با ویسکوزیته های مختلف و با فشار های بالا را دارند.

  • پمپ های دیافراگمی Air Operated Diaphragm Pumps

پمپ های دیافراگمی با ساختمان تصحیح شده برای انتقال مواد تا دمای زیر 200 oC  موجود می باشند.

 
Go to top